RUBİK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. AYDINLATMA METNİ

Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (RubikPara veya Şirket) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz. Bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'nda tanımlı şekli ile, "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, ilişkili olduğumuz tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri, aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK)'na, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile ilgili Yönetmelikler ve Tebliğler'e uygun olarak işlemekteyiz.

1.Tanımlar

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında geçen;

RubikPara veya Şirket: Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri (ad, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adres, telefon, Sisteme giriş/çıkış zamanları, bulunulan konum, özgeçmişler, doğum yeri, doğum tarihi, elektronik posta adresi, görüntü kayıtları ve sair benzer tüm veriler),

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gereken her türlü veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini inanç, mezhep, kıyafet, sendika üyeliği, sağlık, biyometrik veriler ve sair benzer tüm veriler),

Hassas Müşteri Verisi: Ödeme emrinin verilmesinde veya Şirket müşterisinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Şirket müşterisi adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek kişisel veriler ile Şirket müşterisi güvenlik bilgileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

Veri Sahibi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi,

İrtibat Kişisi: Kurum'la iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi,
Anlamlarına gelmektedir.


2. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

Veri Sorumlusu         : Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres                            : Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stad Han Blok No:85/5 Şişli / İst.

İrtibat Kişisi               : Hüseyin Barış Ceylan


3-Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve İşlenmesi


Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, iş birliği içinde ya da ilişkide olduğumuz firma ve kurum çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve sair 3. kişilerin, uhdemizde bulunan kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ilgili birimleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri, elektronik uygulamalar, yazılımlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Şirketimiz tarafından toplanabilecektir, işlenebilecektir.
Bu nedenlerle, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri aydınlatmak istiyoruz. KVKK'nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek, işlenecektir.

Temin edilen Hassas Müşteri Verileri, Şirketimiz müşterilerinden gelen bir talep veya talimat ya da açık rıza olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamayacak ve aktarılamayacaktır.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı


Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'nun 5. ve 6. Maddelerinde ve Tebliğ'de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir;

 1. Şirketimizin kuruluş amacı olan ve Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin iş birimlerimiz tarafından sürdürülebilmesi,
 2. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, iş birliği içinde ya da ilişkide olduğumuz firma ve kurum çalışanları, ziyaretçilerimiz ve sair 3. kişiler ile iletişim ve ilişkimizin sağlanması,
 3. Çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, Şirket yetkililerimiz ve Şirket yöneticilerimiz ile iletişim ve ilişkilerimizin sağlanması,
 4. Tahsilat ve satın alma faaliyetleri ile muhasebe/mali işler işleyişinin devamının sağlanması,
 5. Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 6. Şirketimizin değerlendirme, şikâyet yönetimi, hukuki uyum, iç denetim, analiz ve sair diğer süreçlerinin yürütülmesi,
 7. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 8. Şirketimizin lojistik faaliyetlerinin güvenli şekilde yerine getirilmesi,
 9. Şirketimizin kendini yenileme, iyileştirme, büyüme, yatırım çalışmalarının hukuka uygun sürdürülmesi,
 10. Şirketimizin iç işleyişindeki finansal süreçlerin gereği gibi yürütülebilmesi,
 11. Şirketimizin iç işleyişindeki insan kaynakları süreçlerinin gereği gibi yürütülebilmesi,
 12. Ofis içindeki çalışma hayatının gereği gibi devam ettirilmesi,
 13. Şirketimizin Bilgi Teknolojileri kapsamındaki zorunlu ve ihtiyari çalışmalarının devam ettirilmesi,
 14. Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan özel ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini.


5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması


Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata uygun olarak; hissedarlarımıza, üst yönetimimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iş bağlantılarımıza, çalışanlarımıza, ifa yardımcılarımıza veya Şirket faaliyet konusu ve amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü şahıslara aktarılabilecektir. Hassas Müşteri Verisi saklanmamakta ve hesap bilgisi hizmet sağlayıcılarına da aktarılmamaktadır. Ancak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak, Şirket müşterisinin açık rızasının olması kaydıyla ödeme hesap sahibi ismi, ödeme hesap numarası, ödeme aracının numarası ve TCMB tarafından ileride bu kapsamda değerlendirilmesine karar verilen diğer başlıklar, hassas müşteri verisi olarak değerlendirilmeyecektir.

6. Verilerin Saklanması ve Silinmesi


Şirketimiz, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta veya ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Şirket prosedürlerinde ve Şirket politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır.
Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında edindiği ve bilgi sistemleri aracılığıyla işlediği, ilettiği veya sakladığı hassas müşteri verileri ve müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya ve sızmasını önlemeye yönelik tüm önlemleri almakta, politika ve prosedürleri işletmekte ve gerekli tedbirleri özenle almaktadır.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız


7.1. KVKK'nun 11. maddesi çerçevesinde,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında ve sair mevzuatlarda öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanabilmek için, Veri Sahibi olarak, ilgili Başvuru Formu'nu;
"Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi Stad Han Blok No:85/5 Şişli/İstanbul" adresine, ıslak imzalı olarak, başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile şahsen ya da posta yoluyla veya Noter aracılığıyla,
Formu taratarak, kvkk@rubikpara.com adresine RubikPara'ya bildirilen ve RubikPara nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden elektronik posta aracılığıyla,
Formu taratarak rubikelektronikparaveodeme@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden, elektronik posta aracılığıyla, ulaştırabilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

 1. Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması,
 2. Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
 3. Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkinizin belgelendirilmesi,
 4. Kimlik ve adres bilgilerinin bulunması,
 5. Kimliği tevsik edici belgelerin ekli olması,

Gerekmektedir.

7.2. Yaptığınız başvuru, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve Şirket'e ulaşmasından itibaren her halükârda en geç 30 gün içerisinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir.
Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevabı şahsınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde, başvurunuzu netleştirmek amacıyla, tarafınızla iletişime geçilecektir.

7.3. Kişisel veri sahibi olarak, başvurunuzun reddedilmesi, gereğinin yerine getirilmemesi, verilen cevabın tarafınızca yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul'a başvurabilirsiniz.

8. KVKK'nun 5. maddesinde "Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller" ile KVKK'nun 28. maddesindeki Kanun'un uygulanmasındaki "İstisnalar" düzenlenmiştir. Ayrıca, işbu Aydınlatma Metni içinde belirtilenler ile sınırlı olmaksızın ilgili Yönetmelik ve Tebliğlerde düzenlenmiş olan tüm yükümlülükler, haklar ve istisnalar Şirketimizce eksiksiz işletilmektedir.

9. Yürürlükte bulunan, Kişisel Verilerin Korunması ve Ödeme Sistemleri mevzuatları ile sair mevzuatlar ve işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

10. Ticari Elektronik İleti Gönderimi

İşbu "Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni" ve eki olan "Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Bilgilendirme ve Onay Metni" kapsamında, RubikPara tarafından paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verileriniz, tarafınıza tanıtımlar yapılması, reklam, temenni ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin arama, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmakta, saklanmakta ve sair şekillerde işlenmektedir. Web Sitemizde yer alan "Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Bilgilendirme ve Onay Metni", Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Aydınlatma Metni'nin tamamının veya belirli maddelerinin, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenmesi durumunda yeniden duyurulacaktır.

Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi