HomeKullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

RUBİK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. Taraflar

Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi Stad Han Blok No:85/5 Şişli/İstanbul (Bundan sonra “RUBİKPARA” olarak anılacaktır)

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Sözleşme)’ni onaylamış ödeme hizmeti kullanıcısı (Bundan sonra ”KULLANICI” olarak anılacaktır)

İşbu Sözleşme’de RUBİKPARA ve KULLANICI müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir. Sözleşme’nin konusu, ödeme hizmeti ilişkileri ve buna ilişkin şartlar ile Tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme RUBİKPARA tarafından sunulan hizmetlere ilişkin hazırlanan tüm sözleşmeler açısından belirleyici çerçeve sözleşme niteliğindedir.

MADDE 2. Tanımlar

Sözleşme’de;

KANUN: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: 01 Aralık 2021 tarihli Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik,

ELEKTRONİK PARA: RUBİKPARA tarafından kabul edilen FON karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değeri,

FON: Banknot, madeni para, kaydi para veya ELEKTRONİK PARA’yı,

ALICI: Ödeme ve/veya ELEKTRONİK PARA işlemine konu FON’un ulaşması istenen ve/veya KULLANICI’nın mal veya hizmet temin etmek üzere RUBİKPARA hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi,

TEMSİLCİ: RUBİKPARA tarafından yetkilendirilen ve RUBİKPARA’nın Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri gerçekleştirilebilmesi adına RubikPara namına hareket eden gerçek ve tüzel kişiler,

ELEKTRONİK PARA HESABI: İhraç edilen ELEKTRONİK PARA’nın KULLANICI bazında izlendiği ve kayıt altında tutulduğu hesapları,

ELEKTRONİK PARA SİSTEMİ: RUBİKPARA tarafından sunulan, sürekli ÖDEME HİZMETLERİ’nin gerçekleştirilmesini sağlayan, KULLANICI’ların kullanımına ve erişimine açılmış, web sayfaları, mobil uygulamaları, ELEKTRONİK PARA hesapları ve ödeme araçlarını,

ÖDEME HİZMETLERİ: İşbu Sözleşme kapsamında KANUN’daki yetkilere dayanılarak RUBİKPARA tarafından sağlanan ödeme ve elektronik para hizmetlerini,

ÖDEME İŞLEMİ: GÖNDEREN veya ALICI’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen FON yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

SİSTEM ORTAĞI: RUBİKPARA’nın ÖDEME HİZMETLERİ’nin ifası veya işlenmesi sırasında iş birliğinde bulunduğu banka veya diğer finansal kurumlar ile ÖDEME HİZMETLERİ’nin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişileri,

ÖDEME EMRİ: KULLANICI tarafından ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi amacıyla RUBİKPARA’ya ya da SİSTEM ORTAĞI’na verilen talimatı,

GÖNDEREN: Kendi ELEKTRONİK PARA HESABI’ndan veya ELEKTRONİK PARA HESABI bulunmaksızın ÖDEME EMRİ veren gerçek veya tüzel kişiyi,

HARCAMA İTİRAZI: Kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvurularını,

HASSAS MÜŞTERİ VERİSİ: Ödeme emrinin verilmesinde veya KULLANICI kimliğinin doğrulanmasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da KULLANICI adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek kişisel veriler ile KULLANICI güvenlik bilgileri,

KİŞİSEL VERİ: 6698 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan kişisel veriyi,

AÇIK RIZA: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan açık rızayı,

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler hakkında Yönetmelik kapsamında, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,

KİMLİK TANIMLAYICI: RUBİKPARA tarafından KULLANICI’ların kimliğinin belirlenmesi ve diğer kişilerden ayırt edilmesi amacıyla KULLANICI’lara özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyon ile şifreleri,

ÖDEME ARACI: RUBİKPARA ile KULLANICI arasında belirlenen ve KULLANICI tarafından ÖDEME EMRİ’ni gerçekleştirmek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

UZAKTAN İLETİŞİM ARACI: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

CÜZDAN: RUBİKPARA Cüzdanı,

İfade etmektedir.

MADDE 3. RUBİKPARA Tarafından Sunulan Hizmetlere İlişkin Esaslar ve Hizmet Süreçleri

3.1. KULLANICI, Elektronik Para Hizmetleri’nden, aşağıda belirtilen süreçleri tamamlayarak RUBİKPARA nezdinde oluşturulacak ELEKTRONİK PARA HESABI ve/veya kendisine tahsis edilecek olan ÖDEME ARACI vasıtasıyla faydalanabilecektir. RUBİKPARA, işbu Sözleşme içeriğinde yer alan hizmetleri, ilgili tüm mevzuatın izin verdiği ölçüde ve ilgili mevzuata uygun olacak şekilde TEMSİLCİ aracılığı ile de gerçekleştirebilir.

3.2. KULLANICI, RUBİKPARA üzerinden hesap açılışı ve/veya ÖDEME ARACI talebini RUBİKPARA’ya iletir. KULLANICI’nın talep ettiği hizmete ilişkin bilgi ve belgeleri RUBİKPARA tarafından belirlenen kanallar aracılığıyla ibrazı zorunludur. RUBİKPARA hesap açılışı sırasında müşteriyi tanıma ilkesi çerçevesinde ve KULLANICI’nın gerçek veya tüzel kişi olmasına bağlı olarak T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyadı, Adres Bilgisi, Vergi Numarası, İmza Sirküleri vb. bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahiptir. RUBİKPARA sunulan hizmetin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre KULLANICI’dan farklı bilgi ve belge talep etme ve bunların iletim kanallarını belirleme hakkını saklı tutar.

HASSAS MÜŞTERİ VERİSİ, RUBİKPARA ve/veya TEMSİLCİ nezdinde saklanmamakta ve hesap bilgisi hizmet sağlayıcılarına da aktarılmamaktadır. Ancak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak, KULLANICI’nın açık rızasının olması kaydıyla ödeme hesap sahibi ismi, ödeme hesap numarası, ödeme aracının numarası ve TCMB tarafından ileride bu kapsamda değerlendirilmesine karar verilen diğer başlıklar, HASSAS MÜŞTERİ VERİSİ olarak değerlendirilmeyecektir.

3.3. KULLANICI 3.2. maddesindeki bilgi ve belgeleri RUBİKPARA’ya ibraz etmesi halinde dahi RUBİKPARA’nın, KULLANICI’nın Elektronik Para Hizmetleri’ni kullanma talebini reddetme hakkı saklıdır.

3.4. Elektronik Para Hizmetleri, temini, kapsamı, yöntemleri ve bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kaldırılmasına karar verilmesi münhasıran RUBİKPARA’nın takdirindedir.

3.5. Elektronik Para Hizmetleri’ne yönelik tavan ve taban limit belirleme hakkı mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere RUBİKPARA’ya aittir.

3.6. KULLANICI sahip olduğu ELEKTRONİK PARA’nın bir kısmının veya tamamının FON’a çevrilmesini talep edebilir. RUBİKPARA, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri; ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, tek taraflı olarak değiştirilebilir/artırılabilir.

3.7. RUBİKPARA, KULLANICI’ların ELEKTRONİK PARA SİSTEMİ’ne erişim imkânını tanıyan KİMLİK TANIMLAYICI’ların teyidini sağlayacak ve giriş yapılacak yöntemleri belirleyip geliştirecektir.

3.8. KULLANICI, KİMLİK TANIMLAYICI aracılığıyla giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelecek onay şifresini RUBİKPARA’ya tanıtmak suretiyle RUBİKPARA’ya erişim sağlar.

3.9. KULLANICI, ÖDEME EMRİ’nin gerçekleştirilmesi için ALICI, ödeme yöntemi, ÖDEME İŞLEMİ’nin tutarı, para birimi, işlem açıklaması ve hizmetin niteliğine göre talep edilecek diğer bilgileri RUBİKPARA’ya iletmek zorundadır.

3.10. KULLANICI, ÖDEME İŞLEMİ’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, RUBİKPARA’ya onay verir. ÖDEME İŞLEMİ, KULLANICI tarafından ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi için RUBİKPARA’nin ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak ÖDEME İŞLEMİ öncesinde verilebileceği gibi sonrasında da verilebilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ÖDEME İŞLEMİ yetkilendirilmemiş sayılır.

3.11. ÖDEME EMRİ, GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından RUBİKPARA’ya ulaştıktan sonra geri alınamaz. KULLANICI:

· ÖDEME İŞLEMİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, ÖDEME EMRİ’ni RUBİKPARA’ya ilettikten veya ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ALICI’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece ÖDEME EMRİ’ni geri alamayacağını,

· Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya KULLANICI’nın ödemeye ilişkin FON’ları RUBİKPARA’nın tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde ÖDEME EMRİ’ni en geç ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini,

· KULLANICI’nın yukarıda belirtilen şekilde ÖDEME EMRİ’ni geri alması halinde RUBİKPARA’nin WEB sitesinde belirtilen şekilde ücretlendirileceğini kabul eder.

3.12. ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından RUBİKPARA’ya ulaştığı an, ÖDEME EMRİ’nin alındığı andır. ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından RUBİKPARA’ya iş günü dışında ulaştığı anlarda, ÖDEME EMRİ, izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. KULLANICI, ÖDEME EMRİ’nin EFT işlemi olduğu durumlarda iş günü içinde en geç saat 16:00’ya kadar RUBİKPARA’ya ulaştırabilir. Bu saatten sonra, RUBİKPARA tarafından alınan ÖDEME EMRİ, ertesi iş günü RUBİKPARA’ya ulaşır ve ÖDEME EMRİ’nin alındığı an sayılır.

3.13. ÖDEME İŞLEMİ’nin tamamlanabileceği azami süre, iş günü içinde saat 16:30’a kadardır. Azami tamamlanma süreleri, ÖDEME İŞLEMİ’nin nev’ine ve SİSTEM ORTAĞI ile anlaşma durumuna göre değişiklik gösterebilir.

3.14. CÜZDAN müşteri adayı www.rubikpara.com sitesinde bulunan «hesap oluşturma» sekmesinden, istenen bilgilerini girerek müşteri olma talebinde bulunabilir. Gerekli onay aşamalarından ve RUBİKPARA tarafından yapılan incelemeden sonra talep onaylanır veya sebebi bildirilmek suretiyle reddedilir.

3.15. CÜZDAN müşterisi, RUBİKPARA’nın Elektronik Para Havuz Hesabı olarak tanımlanmış banka hesabına cüzdan numarasını belirterek para yatırır.

3.16. CÜZDAN müşterisi, CÜZDAN ile Öde entegrasyonu yapmış üye işyerinin web sitesine giriş yapar, «Ödeme» bölümüne ilerler. «Cüzdan ile Öde» seçeneğini seçer ve «cüzdan giriş» ekranına kendi hesabı ile giriş yapar. CÜZDAN müşterisi üye işyeri üzerinden yönlendirildiği için, hangi siteden ne kadar çekim yapılacağı bilgisini görür. Cüzdan bakiyesinin yeterliliği otomatik kontrol edilir ve bakiye yeterli ise, ödeme yapılır.

3.17. CÜZDAN müşterisi hesabına giriş yaparak, RUBİKPARA Müşteri Hizmetleri birimini telefonla arayarak veya e-posta ileterek veya RUBİKPARA internet sitesinden İPTAL/İADE talebinde bulunabilir. İPTAL/İADE talebi uygunsa yerine getirilir.

3.18. CÜZDAN müşterisi kendi hesabına giriş yaparak, CÜZDAN’ı üzerinden gerçekleşmiş ve itiraz etmek istediği işlemi seçerek, itiraz sebebini belirtmek suretiyle itiraz edebilir. Talep şartlarının uygun olması durumunda işlem RUBİKPARA tarafından iptal edilebilir.

3.19. CÜZDAN müşterisi kendi hesabına giriş yaparak, «Para Çekme» sekmesinden, çekmek istediği tutarı belirleyerek ve yönlendirmeleri izleyerek para çekebilir.

3.20. CÜZDAN müşterisi kendi hesabına «Hesabım» sekmesinden giriş yaparak, bilgilerini değiştirebilir.

3.21. CÜZDAN müşterisi, kendi hesabına giriş yaparak, «Cüzdanlar Arası Para Transferi» sekmesinden, Transfer yapacağı diğer RUBİKPARA CÜZDAN müşterisinin cüzdan numarasını girerek cüzdanlar arası para transferi yapabilir.

3.22. CÜZDAN müşterisi, CÜZDAN hesabına giriş yaparak, «Fatura ödeme» sekmesinden, ödeme yapacağı kurumu seçerek ve Abone numarasını girerek faturalarını sorgulayabilir. İlgili aboneliğine bağlı ödenmemiş faturaları var ise, sunulan listeden ödemek istediği faturayı seçip, ödeme yöntemini belirleyerek, yeterli bakiyesi var ise, ödeme yapabilir.

MADDE 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. RUBİKPARA’nın Hak ve Yükümlülükleri:

1. RUBİKPARA, ÖDEME İŞLEMİ’nin mevzuata, ÖDEME İŞLEMLERİ’ne dair genel kurallara aykırı olması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğine ilişkin şüphe bulunması halinde işlemi reddetme hakkına sahip olacaktır.

2. RUBİKPARA, ÖDEME ARACI’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ÖDEME ARACI’nı kullanıma kapatma hakkına sahip olacaktır. RUBİKPARA, KULLANICI’ya hileli veya yetkisiz kullanım sonucu KULLANICI hesabının kapatıldığını elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bildirir.

3. RUBİKPARA, yetkisiz kişilerin bilgi sistemlerine erişimlerinin engellenmesini sağlamak adına yüksek güvenlik seviyesine sahip şifreleme algoritmaları dahil en güncel teknik bilgiye karşılık gelen yüksek güvenlik standartları ile donatmak, gereken önlemleri almak ve bağlayıcı hükümlerde belirtilen hususları sağlamak için çaba gösterecektir.

4. RUBİKPARA’nin, Elektronik Para Hizmetlerinin düzgün olarak çalışması için sistemi geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. RUBİKPARA, üçüncü sistemlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle Elektronik Para Hizmetleri’nin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

5. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler karşılığında RUBİKPARA’ya web sayfasında belirtilen koşullarla ücret ve komisyonları ödeyecektir.

6. Söz konusu ödeme, KULLANICI’nın hizmeti/hizmetleri kullanmaya başlaması ile birlikte, tahsil edilmeye başlanacaktır. Ücret ve komisyonların kapsamı RUBİKPARA tarafından tek taraflı olarak değiştirilip genişletilebilir. Ücret ve komisyonlar, RUBİKPARA tarafından güncellenebilecektir.

7. İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki ALICI tarafından belirlenmekte olup KULLANICI bu hususta RUBİKPARA’nın herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

8. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin işlem limiti RUBİKPARA tarafından belirlenecek olup, herhangi bir zamanda revize edilebilecektir. ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ne ilişkin limitler web sayfasında yer almakta olup kimlik teyidi yapılmamış KULLANICI’lar için limitler MASAK mevzuatında belirtildiği şekildedir. KULLANICI, RUBİKPARA tarafından belirlenen limitlerin dışında işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul eder.

9. RUBİKPARA, işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda KULLANICI’nın kendisine bildirdiği e-posta, işyeri veya yerleşim yeri adresine, cep telefonuna göndererek veya çağrı merkezi aracılığı ile KULLANICI’yı arayarak iletecektir. KULLANICI, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde durumunda, bu talep RUBİKPARA tarafından kabul edildiği takdirde web sayfasında yer alan ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir. KULLANICI, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine web sitesinden ulaşabilecektir.

10. RUBİKPARA’nın Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. RUBİKPARA, KULLANICI’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (Otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve KULLANICI’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda KULLANICI, Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (Otuz) günlük süre içinde KULLANICI’nın fesih bildiriminde bulunmaması halinde, KULLANICI ilgili değişikliği kabul edilmiş sayılacaktır. Bu durumda KULLANICI, RUBİKPARA’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

11. RUBİKPARA, olağanüstü veya beklenmeyen durumlar sebebiyle meydana gelebilecek kesintiler için mevzuat hükümlerinin emrettiği kurallara uygun olarak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

12. RUBİKPARA, HASSAS MÜŞTERİ VERİLERİ ve ÖZEL NİTELİKLİ VERİLER dahil 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca KULLANICI tarafından AÇIK RIZA gösterilerek işlenen bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

13. ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’lar tarafından verildiği ve GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’ların ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının RUBİKPARA olduğu durumlarda, RUBİKPARA, ÖDEME İŞLEMİ’nin doğru gerçekleştirilmesinden GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’lara karşı sorumludur.

14. RUBİKPARA’nın SİSTEM ORTAK’larının sistemlerine ya da KULLANICI’lara yönelik ihlaller veya saldırılara (hacking, fishing vb.) yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

15. RUBİKPARA, bir ÖDEME EMRİ’ni yerine getirmeyi reddettiği takdirde, ret gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini önceden kararlaştırılan yönteme göre en kısa zamanda ve her halükârda en geç ÖDEME EMRİ’nin alınmasını bildirir.

16. RUBİKPARA’nın KULLANICI’lara sunduğu Elektronik Para Hizmetleri, ilgili mevzuat hükümleri izin verdiği sürece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Elektronik Para Hizmetleri ile ilgili olarak uygulanacak döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanır ve KULLANICI, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul eder. ·

Bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilen ve işbu Sözleşme kapsamında olmayan tek seferlik ödeme işlemleri öncesi, RUBİKPARA KULLANICI’yı, Yönetmelik’in 39. Ve 40. maddeleri hükümlerinde belirtilen tek seferlik ödeme işlemi şartlarına ilişkin bilgilendirir ya da bu bilgilendirmeyi Web Sitesi’nde yapar.

4.2. KULLANICI’nın Hak ve Yükümlülükleri:

1. KULLANICI, RUBİKPARA’nın mevzuat kapsamındaki hizmetlerinin sunulması, risk varlığının tespiti, risk düzeyinin belirlenmesi, hizmet kalitesi, mevzuattaki yükümlülüğünün tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, Elektronik Para Hizmetleri’nin tanıtım ve pazarlanması amacı ile hukuki ilişki devam ettiği sürece ve her halükarda hukuken işlemeye ilişkin meşru nedenler ortadan kalkıncaya kadar KULLANICI’ya ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımlanan kişisel verilerinin RUBİKPARA ve/veya RUBİKPARA’nın doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere ya da RUBİKPARA’nın hâkim ortağının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği grup şirketleri tarafından RUBİKPARA ile karşılıklı olarak paylaşılmasına, bu bilgilerin RUBİKPARA ve/veya RUBİKPARA’nın doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere ya da RUBİKPARA’nın hâkim ortağının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği grup şirketleri tarafından işlenmesine, ayrıca anılan süreler ve amaçlar dâhilinde bu maddede sayılan kişisel verilerin KULLANICI’nın mal ve hizmet sağladığı Üye İşyeri/Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ve Kuruluşları/İş Ortakları/ /TEMSİLCİ’leri/Dış Hizmet Sağlayıcıları/ ilgili Finansal Kuruluşlar/ Bankalar ile karşılıklı olarak paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir.

KULLANICI, RUBİKPARA’daki Ödeme Hesabı’na, CÜZDAN’ına, ÖDEME ARACI’na ve HASSAS ÖDEME VERİLERİ’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, gizliliklerini ve güvenliklerini koruyacaktır.

2. KULLANICI, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden RUBİKPARA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle KULLANICI’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu haklar “kvkk@rubikpara.com” e-posta adresine yazılı olarak iletilerek kullanılabilir.

3. KULLANICI, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak RUBİKPARA’ya yazılı olarak bildireceğini ve kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu RUBİKPARA’ya yazılı olarak bildireceğini ve KULLANICI’nın işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, RUBİKPARA tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde KULLANICI, RUBİKPARA’nın KULLANICI nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. Kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fraud vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

4. KULLANICI, RUBİKPARA nezdinde oluşturulacak ELEKTRONİK PARA HESABI’na ve gerekse ELEKTRONİK PARA HESABI’nın ilintili olduğu ÖDEME ARACI’na ve HASSAS RUBİKPARA VERİLERİ’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. KULLANICI ayrıca, ELEKTRONİK PARA HESABI’na ilişkin KULLANICI adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın ÖDEME ARACI’na ve HASSAS RUBİKPARA VERİLERİ’ne ilişkin bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. KULLANICI, ÖDEME ARACI ve/veya HASSAS RUBİKPARA VERİLERİ’nin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılması ya da verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak RUBİKPARA’nın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÖDEME ARACI’nın kaybolması, çalınması veya KULLANICI’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, KULLANICI durumu çağrı merkezi aracılığı ile derhal RUBİKPARA’ya veya TEMSİLCİ’sine bildirmekle yükümlüdür.

5. KULLANICI, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ÖDEME İŞLEMİ’ni öğrendiği andan itibaren RUBİKPARA’ya gecikmeksizin bildirimde bulunmak suretiyle işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme talebi, her halükârda ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesinden itibaren 13(onüç) ay içerisinde yapılır.

6. Bildirimler yazılı olarak veya telefon, faks, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi araçlarla yapılır ve bildirimlere ilişkin kayıtlar RUBİKPARA tarafından saklanır. KULLANICI’nın gerçekleşmiş bir ÖDEME İŞLEMİ’ni yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin KULLANICI tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü RUBİKPARA’ya aittir. ÖDEME İŞLEMİ’nin KULLANICI tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının RUBİKPARA olduğu hallerde RUBİKPARA, bu ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin tutarı derhal GÖNDEREN’e iade etmek veya borçlandırılan ELEKTRONİK PARA HESABI’nı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.

7. GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI, ÖDEME ARACI’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlem sebebiyle RUBİKPARA’ya yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ÖDEME İŞLEM’lerinden sorumlu tutulamaz.

8. GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI, ÖDEME ARACI’nın hileli kullanması veya işbu Sözleşmenin ÖDEME ARACI ile ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ilgili maddede yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ÖDEME İŞLEMİ’nden doğan zararın tamamından sorumludur.

9. ÖDEME EMRİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla verildiği ÖDEME İŞLEM’lerinde, ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının ÖDEME EMRİ’ni GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ÖDEME İŞLEMİ’nin doğru gerçekleştirilmesinden GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısı sorumlu olur. GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısı ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden GÖNDEREN’e iade eder ve ELEKTRONİK PARA HESABI’nı eski durumuna getirir. ÖDEME EMRİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ÖDEME İŞLEMİ’nde, ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının, ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmemesinden ya da hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ÖDEME İŞLEMİ’nin nedenlerini tespit eder ve sonucunu ALICI’ ya bildirir. RUBİKPARA, ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ilgililerin ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kendi KULLANICI’larına karşı sorumludur.

10. KULLANICI, ilgili ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, ALICI tarafından yetkilendirilmiş veya ALICI aracılığıyla başlatılan ÖDEME İŞLEMİ’nde yetkilendirme sırasında ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ÖDEME İŞLEMİ tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ÖDEME İŞLEMİ tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. RUBİKPARA, KULLANICI’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin onayın doğrudan KULLANICI’ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce KULLANICI’ya bildirimde bulunulması hallerinde, KULLANICI ilgili ÖDEME İŞLEMİ için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde RUBİKPARA, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, KULLANICI’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

11. ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ’nin kullanılabileceği mecralar ile ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, MEVZUAT uyarınca münhasıran RUBİKPARA tarafından belirlenmektedir. RUBİKPARA bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. KULLANICI, bu kapsamda RUBİKPARA’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

12. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla ve yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde RUBİKPARA aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

13. KULLANICI, RUBİKPARA’nın www.rubikpara.com adresli web sitesi üzerinden ve/veya yazılı olarak “Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Bilgilendirme ve Onay / Ret Metni”ni inceleyip, anlayıp, onayladığını kabul etmiş ise, RUBİKPARA tarafından paylaşılmasına rıza göstermiş olduğu kişisel verileri üzerinden, 6563 Sayılı Elektronik

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat kapsamında, RUBIKPARA tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla, telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her tü rlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tü m tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimlerinin yapılmasını, ayrıca tüm bu hususlarda net ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğini kabul etmiş olacaktır. KULLANICI, RUBİKPARA tarafından gönderilen iletilerde, bu hususta belirtilen yö ntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilir.

MADDE 5. Fikri Mülkiyet

İşbu sözleşme ile RUBİKPARA, KULLANICI’ya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devir veya lisans gibi kullandırma hakkı sağlamamaktadır. RUBİKPARA’ya ait ve/veya KULLANICI’nın kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu, unsuru, kullanımı ancak bu kapsamda yazılı ve açık bir mutabakat bulunması halinde mümkün olacak ve bununla sınırlı kalacaktır.

MADDE 6. Mücbir Sebep

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, salgın hastalıklar (pandemi) RUBİKPARA’nın Merkez Bankası faaliyet izninin geçici olarak kaldırılması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

MADDE 7. Sözleşmenin Süresi

Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 8. Sözleşme’nin Feshi

İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi biri fesih iradesini yazılı olarak ihbar etmediği müddetçe devam eder. RUBİKPARA, KULLANICI’nın işbu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir mükellefiyetini zamanında yerinde getirmemesi veya Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, ÖDEME ARACI’nı kullanıma kapatabilir, Sözleşme’yi feshederek borcun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve ÖDEME ARACI’nın iadesini talep edebilir. KULLANICI’lar, RUBİKPARA’nın yapacağı bildirim sonrasında ÖDEME ARACI’nı kullanmayarak RUBİKPARA’ya iade etmekle yükümlüdürler. KULLANICI’lar RUBİKPARA’ya 30(otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda ÖDEME ARACI’nı iade etmek ve tüm borcu fer’ileri ile birlikte ödemek suretiyle Sözleşmeyi istedikleri zaman sona erdirebilirler. RUBİKPARA, işbu Sözleşmeyi KULLANICI’ları bakımından en az 60(altmış) gün öncesinden bildirmek suretiyle feshetme hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşmenin feshini müteakip, RUBİKPARA’nın KULLANICI’ dan alacakları ve varsa gecikme cezası vb. rızaen, bunun mümkün olmaması halinde ise hukuki yollardan tahsil edilir.

MADDE 9. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, ihtilaf halinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 10. Kullanıcı Beyanı

İşbu sözleşmeyi imzalamaya ve yukarıda belirtilen işlemi yapmaya ehil olduğumu, sözleşmeyi okuyup anladığımı bu kapsamda yukarıdaki bilgi ve hükümler çerçevesinde işlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim.

Rubikpara Dijital Cüzdan uygulaması üzerinden banka hesabınıza para gönderme, 7/24 ücretsiz para transferi, fatura ödemesi, oyun&dijital kod harcamaları yapabilir, cashback fırsatlarını yakalayabilirsiniz.