Sözleşmeler

RUBİK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. Taraflar

Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi Stad Han Blok No:85/5 Şişli/İstanbul (Bundan sonra “RUBİKPARA” olarak anılacaktır)

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Sözleşme)’ni onaylamış ödeme hizmeti kullanıcısı (Bundan sonra ”KULLANICI” olarak anılacaktır)

İşbu Sözleşme’de RUBİKPARA ve KULLANICI müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir. Sözleşme’nin konusu, ödeme hizmeti ilişkileri ve buna ilişkin şartlar ile Tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme RUBİKPARA tarafından sunulan hizmetlere ilişkin hazırlanan tüm sözleşmeler açısından belirleyici çerçeve sözleşme niteliğindedir.

MADDE 2. Tanımlar

Sözleşme’de;

KANUN: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: 01 Aralık 2021 tarihli Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik,

ELEKTRONİK PARA: RUBİKPARA tarafından kabul edilen FON karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değeri,

FON: Banknot, madeni para, kaydi para veya ELEKTRONİK PARA’yı,

ALICI: Ödeme ve/veya ELEKTRONİK PARA işlemine konu FON’un ulaşması istenen ve/veya KULLANICI’nın mal veya hizmet temin etmek üzere RUBİKPARA hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi,

TEMSİLCİ: RUBİKPARA tarafından yetkilendirilen ve RUBİKPARA’nın Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri gerçekleştirilebilmesi adına RubikPara namına hareket eden gerçek ve tüzel kişiler,

ELEKTRONİK PARA HESABI: İhraç edilen ELEKTRONİK PARA’nın KULLANICI bazında izlendiği ve kayıt altında tutulduğu hesapları,

ELEKTRONİK PARA SİSTEMİ: RUBİKPARA tarafından sunulan, sürekli ÖDEME HİZMETLERİ’nin gerçekleştirilmesini sağlayan, KULLANICI’ların kullanımına ve erişimine açılmış, web sayfaları, mobil uygulamaları, ELEKTRONİK PARA hesapları ve ödeme araçlarını,

ÖDEME HİZMETLERİ: İşbu Sözleşme kapsamında KANUN’daki yetkilere dayanılarak RUBİKPARA tarafından sağlanan ödeme ve elektronik para hizmetlerini,

ÖDEME İŞLEMİ: GÖNDEREN veya ALICI’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen FON yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

SİSTEM ORTAĞI: RUBİKPARA’nın ÖDEME HİZMETLERİ’nin ifası veya işlenmesi sırasında iş birliğinde bulunduğu banka veya diğer finansal kurumlar ile ÖDEME HİZMETLERİ’nin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişileri,

ÖDEME EMRİ: KULLANICI tarafından ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi amacıyla RUBİKPARA’ya ya da SİSTEM ORTAĞI’na verilen talimatı,

GÖNDEREN: Kendi ELEKTRONİK PARA HESABI’ndan veya ELEKTRONİK PARA HESABI bulunmaksızın ÖDEME EMRİ veren gerçek veya tüzel kişiyi,

HARCAMA İTİRAZI: Kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvurularını,

HASSAS MÜŞTERİ VERİSİ: Ödeme emrinin verilmesinde veya KULLANICI kimliğinin doğrulanmasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da KULLANICI adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek kişisel veriler ile KULLANICI güvenlik bilgileri,

KİŞİSEL VERİ: 6698 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan kişisel veriyi,

AÇIK RIZA: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan açık rızayı,

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler hakkında Yönetmelik kapsamında, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,

KİMLİK TANIMLAYICI: RUBİKPARA tarafından KULLANICI’ların kimliğinin belirlenmesi ve diğer kişilerden ayırt edilmesi amacıyla KULLANICI’lara özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyon ile şifreleri,

ÖDEME ARACI: RUBİKPARA ile KULLANICI arasında belirlenen ve KULLANICI tarafından ÖDEME EMRİ’ni gerçekleştirmek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

UZAKTAN İLETİŞİM ARACI: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

CÜZDAN: RUBİKPARA Cüzdanı,

İfade etmektedir.

MADDE 3. RUBİKPARA Tarafından Sunulan Hizmetlere İlişkin Esaslar ve Hizmet Süreçleri

3.1. KULLANICI, Elektronik Para Hizmetleri’nden, aşağıda belirtilen süreçleri tamamlayarak RUBİKPARA nezdinde oluşturulacak ELEKTRONİK PARA HESABI ve/veya kendisine tahsis edilecek olan ÖDEME ARACI vasıtasıyla faydalanabilecektir. RUBİKPARA, işbu Sözleşme içeriğinde yer alan hizmetleri, ilgili tüm mevzuatın izin verdiği ölçüde ve ilgili mevzuata uygun olacak şekilde TEMSİLCİ aracılığı ile de gerçekleştirebilir.

3.2. KULLANICI, RUBİKPARA üzerinden hesap açılışı ve/veya ÖDEME ARACI talebini RUBİKPARA’ya iletir. KULLANICI’nın talep ettiği hizmete ilişkin bilgi ve belgeleri RUBİKPARA tarafından belirlenen kanallar aracılığıyla ibrazı zorunludur. RUBİKPARA hesap açılışı sırasında müşteriyi tanıma ilkesi çerçevesinde ve KULLANICI’nın gerçek veya tüzel kişi olmasına bağlı olarak T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyadı, Adres Bilgisi, Vergi Numarası, İmza Sirküleri vb. bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahiptir. RUBİKPARA sunulan hizmetin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre KULLANICI’dan farklı bilgi ve belge talep etme ve bunların iletim kanallarını belirleme hakkını saklı tutar.

HASSAS MÜŞTERİ VERİSİ, RUBİKPARA ve/veya TEMSİLCİ nezdinde saklanmamakta ve hesap bilgisi hizmet sağlayıcılarına da aktarılmamaktadır. Ancak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak, KULLANICI’nın açık rızasının olması kaydıyla ödeme hesap sahibi ismi, ödeme hesap numarası, ödeme aracının numarası ve TCMB tarafından ileride bu kapsamda değerlendirilmesine karar verilen diğer başlıklar, HASSAS MÜŞTERİ VERİSİ olarak değerlendirilmeyecektir.

3.3. KULLANICI 3.2. maddesindeki bilgi ve belgeleri RUBİKPARA’ya ibraz etmesi halinde dahi RUBİKPARA’nın, KULLANICI’nın Elektronik Para Hizmetleri’ni kullanma talebini reddetme hakkı saklıdır.

3.4. Elektronik Para Hizmetleri, temini, kapsamı, yöntemleri ve bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kaldırılmasına karar verilmesi münhasıran RUBİKPARA’nın takdirindedir.

3.5. Elektronik Para Hizmetleri’ne yönelik tavan ve taban limit belirleme hakkı mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere RUBİKPARA’ya aittir.

3.6. KULLANICI sahip olduğu ELEKTRONİK PARA’nın bir kısmının veya tamamının FON’a çevrilmesini talep edebilir. RUBİKPARA, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri; ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, tek taraflı olarak değiştirilebilir/artırılabilir.

3.7. RUBİKPARA, KULLANICI’ların ELEKTRONİK PARA SİSTEMİ’ne erişim imkânını tanıyan KİMLİK TANIMLAYICI’ların teyidini sağlayacak ve giriş yapılacak yöntemleri belirleyip geliştirecektir.

3.8. KULLANICI, KİMLİK TANIMLAYICI aracılığıyla giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelecek onay şifresini RUBİKPARA’ya tanıtmak suretiyle RUBİKPARA’ya erişim sağlar.

3.9. KULLANICI, ÖDEME EMRİ’nin gerçekleştirilmesi için ALICI, ödeme yöntemi, ÖDEME İŞLEMİ’nin tutarı, para birimi, işlem açıklaması ve hizmetin niteliğine göre talep edilecek diğer bilgileri RUBİKPARA’ya iletmek zorundadır.

3.10. KULLANICI, ÖDEME İŞLEMİ’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, RUBİKPARA’ya onay verir. ÖDEME İŞLEMİ, KULLANICI tarafından ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi için RUBİKPARA’nin ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak ÖDEME İŞLEMİ öncesinde verilebileceği gibi sonrasında da verilebilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ÖDEME İŞLEMİ yetkilendirilmemiş sayılır.

3.11. ÖDEME EMRİ, GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından RUBİKPARA’ya ulaştıktan sonra geri alınamaz. KULLANICI:

· ÖDEME İŞLEMİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, ÖDEME EMRİ’ni RUBİKPARA’ya ilettikten veya ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ALICI’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece ÖDEME EMRİ’ni geri alamayacağını,

· Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya KULLANICI’nın ödemeye ilişkin FON’ları RUBİKPARA’nın tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde ÖDEME EMRİ’ni en geç ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini,

· KULLANICI’nın yukarıda belirtilen şekilde ÖDEME EMRİ’ni geri alması halinde RUBİKPARA’nin WEB sitesinde belirtilen şekilde ücretlendirileceğini kabul eder.

3.12. ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından RUBİKPARA’ya ulaştığı an, ÖDEME EMRİ’nin alındığı andır. ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından RUBİKPARA’ya iş günü dışında ulaştığı anlarda, ÖDEME EMRİ, izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. KULLANICI, ÖDEME EMRİ’nin EFT işlemi olduğu durumlarda iş günü içinde en geç saat 16:00’ya kadar RUBİKPARA’ya ulaştırabilir. Bu saatten sonra, RUBİKPARA tarafından alınan ÖDEME EMRİ, ertesi iş günü RUBİKPARA’ya ulaşır ve ÖDEME EMRİ’nin alındığı an sayılır.

3.13. ÖDEME İŞLEMİ’nin tamamlanabileceği azami süre, iş günü içinde saat 16:30’a kadardır. Azami tamamlanma süreleri, ÖDEME İŞLEMİ’nin nev’ine ve SİSTEM ORTAĞI ile anlaşma durumuna göre değişiklik gösterebilir.

3.14. CÜZDAN müşteri adayı www.rubikpara.com sitesinde bulunan «hesap oluşturma» sekmesinden, istenen bilgilerini girerek müşteri olma talebinde bulunabilir. Gerekli onay aşamalarından ve RUBİKPARA tarafından yapılan incelemeden sonra talep onaylanır veya sebebi bildirilmek suretiyle reddedilir.

3.15. CÜZDAN müşterisi, RUBİKPARA’nın Elektronik Para Havuz Hesabı olarak tanımlanmış banka hesabına cüzdan numarasını belirterek para yatırır.

3.16. CÜZDAN müşterisi, CÜZDAN ile Öde entegrasyonu yapmış üye işyerinin web sitesine giriş yapar, «Ödeme» bölümüne ilerler. «Cüzdan ile Öde» seçeneğini seçer ve «cüzdan giriş» ekranına kendi hesabı ile giriş yapar. CÜZDAN müşterisi üye işyeri üzerinden yönlendirildiği için, hangi siteden ne kadar çekim yapılacağı bilgisini görür. Cüzdan bakiyesinin yeterliliği otomatik kontrol edilir ve bakiye yeterli ise, ödeme yapılır.

3.17. CÜZDAN müşterisi hesabına giriş yaparak, RUBİKPARA Müşteri Hizmetleri birimini telefonla arayarak veya e-posta ileterek veya RUBİKPARA internet sitesinden İPTAL/İADE talebinde bulunabilir. İPTAL/İADE talebi uygunsa yerine getirilir.

3.18. CÜZDAN müşterisi kendi hesabına giriş yaparak, CÜZDAN’ı üzerinden gerçekleşmiş ve itiraz etmek istediği işlemi seçerek, itiraz sebebini belirtmek suretiyle itiraz edebilir. Talep şartlarının uygun olması durumunda işlem RUBİKPARA tarafından iptal edilebilir.

3.19. CÜZDAN müşterisi kendi hesabına giriş yaparak, «Para Çekme» sekmesinden, çekmek istediği tutarı belirleyerek ve yönlendirmeleri izleyerek para çekebilir.

3.20. CÜZDAN müşterisi kendi hesabına «Hesabım» sekmesinden giriş yaparak, bilgilerini değiştirebilir.

3.21. CÜZDAN müşterisi, kendi hesabına giriş yaparak, «Cüzdanlar Arası Para Transferi» sekmesinden, Transfer yapacağı diğer RUBİKPARA CÜZDAN müşterisinin cüzdan numarasını girerek cüzdanlar arası para transferi yapabilir.

3.22. CÜZDAN müşterisi, CÜZDAN hesabına giriş yaparak, «Fatura ödeme» sekmesinden, ödeme yapacağı kurumu seçerek ve Abone numarasını girerek faturalarını sorgulayabilir. İlgili aboneliğine bağlı ödenmemiş faturaları var ise, sunulan listeden ödemek istediği faturayı seçip, ödeme yöntemini belirleyerek, yeterli bakiyesi var ise, ödeme yapabilir.

MADDE 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. RUBİKPARA’nın Hak ve Yükümlülükleri:

1. RUBİKPARA, ÖDEME İŞLEMİ’nin mevzuata, ÖDEME İŞLEMLERİ’ne dair genel kurallara aykırı olması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğine ilişkin şüphe bulunması halinde işlemi reddetme hakkına sahip olacaktır.

2. RUBİKPARA, ÖDEME ARACI’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ÖDEME ARACI’nı kullanıma kapatma hakkına sahip olacaktır. RUBİKPARA, KULLANICI’ya hileli veya yetkisiz kullanım sonucu KULLANICI hesabının kapatıldığını elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bildirir.

3. RUBİKPARA, yetkisiz kişilerin bilgi sistemlerine erişimlerinin engellenmesini sağlamak adına yüksek güvenlik seviyesine sahip şifreleme algoritmaları dahil en güncel teknik bilgiye karşılık gelen yüksek güvenlik standartları ile donatmak, gereken önlemleri almak ve bağlayıcı hükümlerde belirtilen hususları sağlamak için çaba gösterecektir.

4. RUBİKPARA’nin, Elektronik Para Hizmetlerinin düzgün olarak çalışması için sistemi geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. RUBİKPARA, üçüncü sistemlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle Elektronik Para Hizmetleri’nin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

5. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler karşılığında RUBİKPARA’ya web sayfasında belirtilen koşullarla ücret ve komisyonları ödeyecektir.

6. Söz konusu ödeme, KULLANICI’nın hizmeti/hizmetleri kullanmaya başlaması ile birlikte, tahsil edilmeye başlanacaktır. Ücret ve komisyonların kapsamı RUBİKPARA tarafından tek taraflı olarak değiştirilip genişletilebilir. Ücret ve komisyonlar, RUBİKPARA tarafından güncellenebilecektir.

7. İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki ALICI tarafından belirlenmekte olup KULLANICI bu hususta RUBİKPARA’nın herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

8. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin işlem limiti RUBİKPARA tarafından belirlenecek olup, herhangi bir zamanda revize edilebilecektir. ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ne ilişkin limitler web sayfasında yer almakta olup kimlik teyidi yapılmamış KULLANICI’lar için limitler MASAK mevzuatında belirtildiği şekildedir. KULLANICI, RUBİKPARA tarafından belirlenen limitlerin dışında işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul eder.

9. RUBİKPARA, işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda KULLANICI’nın kendisine bildirdiği e-posta, işyeri veya yerleşim yeri adresine, cep telefonuna göndererek veya çağrı merkezi aracılığı ile KULLANICI’yı arayarak iletecektir. KULLANICI, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde durumunda, bu talep RUBİKPARA tarafından kabul edildiği takdirde web sayfasında yer alan ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir. KULLANICI, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine web sitesinden ulaşabilecektir.

10. RUBİKPARA’nın Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. RUBİKPARA, KULLANICI’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (Otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve KULLANICI’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda KULLANICI, Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (Otuz) günlük süre içinde KULLANICI’nın fesih bildiriminde bulunmaması halinde, KULLANICI ilgili değişikliği kabul edilmiş sayılacaktır. Bu durumda KULLANICI, RUBİKPARA’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

11. RUBİKPARA, olağanüstü veya beklenmeyen durumlar sebebiyle meydana gelebilecek kesintiler için mevzuat hükümlerinin emrettiği kurallara uygun olarak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

12. RUBİKPARA, HASSAS MÜŞTERİ VERİLERİ ve ÖZEL NİTELİKLİ VERİLER dahil 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca KULLANICI tarafından AÇIK RIZA gösterilerek işlenen bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

13. ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’lar tarafından verildiği ve GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’ların ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının RUBİKPARA olduğu durumlarda, RUBİKPARA, ÖDEME İŞLEMİ’nin doğru gerçekleştirilmesinden GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’lara karşı sorumludur.

14. RUBİKPARA’nın SİSTEM ORTAK’larının sistemlerine ya da KULLANICI’lara yönelik ihlaller veya saldırılara (hacking, fishing vb.) yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

15. RUBİKPARA, bir ÖDEME EMRİ’ni yerine getirmeyi reddettiği takdirde, ret gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini önceden kararlaştırılan yönteme göre en kısa zamanda ve her halükârda en geç ÖDEME EMRİ’nin alınmasını bildirir.

16. RUBİKPARA’nın KULLANICI’lara sunduğu Elektronik Para Hizmetleri, ilgili mevzuat hükümleri izin verdiği sürece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Elektronik Para Hizmetleri ile ilgili olarak uygulanacak döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanır ve KULLANICI, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul eder. ·

Bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilen ve işbu Sözleşme kapsamında olmayan tek seferlik ödeme işlemleri öncesi, RUBİKPARA KULLANICI’yı, Yönetmelik’in 39. Ve 40. maddeleri hükümlerinde belirtilen tek seferlik ödeme işlemi şartlarına ilişkin bilgilendirir ya da bu bilgilendirmeyi Web Sitesi’nde yapar.

4.2. KULLANICI’nın Hak ve Yükümlülükleri:

1. KULLANICI, RUBİKPARA’nın mevzuat kapsamındaki hizmetlerinin sunulması, risk varlığının tespiti, risk düzeyinin belirlenmesi, hizmet kalitesi, mevzuattaki yükümlülüğünün tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, Elektronik Para Hizmetleri’nin tanıtım ve pazarlanması amacı ile hukuki ilişki devam ettiği sürece ve her halükarda hukuken işlemeye ilişkin meşru nedenler ortadan kalkıncaya kadar KULLANICI’ya ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımlanan kişisel verilerinin RUBİKPARA ve/veya RUBİKPARA’nın doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere ya da RUBİKPARA’nın hâkim ortağının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği grup şirketleri tarafından RUBİKPARA ile karşılıklı olarak paylaşılmasına, bu bilgilerin RUBİKPARA ve/veya RUBİKPARA’nın doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere ya da RUBİKPARA’nın hâkim ortağının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği grup şirketleri tarafından işlenmesine, ayrıca anılan süreler ve amaçlar dâhilinde bu maddede sayılan kişisel verilerin KULLANICI’nın mal ve hizmet sağladığı Üye İşyeri/Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ve Kuruluşları/İş Ortakları/ /TEMSİLCİ’leri/Dış Hizmet Sağlayıcıları/ ilgili Finansal Kuruluşlar/ Bankalar ile karşılıklı olarak paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir.

KULLANICI, RUBİKPARA’daki Ödeme Hesabı’na, CÜZDAN’ına, ÖDEME ARACI’na ve HASSAS ÖDEME VERİLERİ’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, gizliliklerini ve güvenliklerini koruyacaktır.

2. KULLANICI, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden RUBİKPARA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle KULLANICI’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu haklar “kvkk@rubikpara.com” e-posta adresine yazılı olarak iletilerek kullanılabilir.

3. KULLANICI, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak RUBİKPARA’ya yazılı olarak bildireceğini ve kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu RUBİKPARA’ya yazılı olarak bildireceğini ve KULLANICI’nın işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, RUBİKPARA tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde KULLANICI, RUBİKPARA’nın KULLANICI nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. Kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fraud vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

4. KULLANICI, RUBİKPARA nezdinde oluşturulacak ELEKTRONİK PARA HESABI’na ve gerekse ELEKTRONİK PARA HESABI’nın ilintili olduğu ÖDEME ARACI’na ve HASSAS RUBİKPARA VERİLERİ’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. KULLANICI ayrıca, ELEKTRONİK PARA HESABI’na ilişkin KULLANICI adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın ÖDEME ARACI’na ve HASSAS RUBİKPARA VERİLERİ’ne ilişkin bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. KULLANICI, ÖDEME ARACI ve/veya HASSAS RUBİKPARA VERİLERİ’nin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılması ya da verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak RUBİKPARA’nın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÖDEME ARACI’nın kaybolması, çalınması veya KULLANICI’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, KULLANICI durumu çağrı merkezi aracılığı ile derhal RUBİKPARA’ya veya TEMSİLCİ’sine bildirmekle yükümlüdür.

5. KULLANICI, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ÖDEME İŞLEMİ’ni öğrendiği andan itibaren RUBİKPARA’ya gecikmeksizin bildirimde bulunmak suretiyle işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme talebi, her halükârda ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesinden itibaren 13(onüç) ay içerisinde yapılır.

6. Bildirimler yazılı olarak veya telefon, faks, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi araçlarla yapılır ve bildirimlere ilişkin kayıtlar RUBİKPARA tarafından saklanır. KULLANICI’nın gerçekleşmiş bir ÖDEME İŞLEMİ’ni yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin KULLANICI tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü RUBİKPARA’ya aittir. ÖDEME İŞLEMİ’nin KULLANICI tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının RUBİKPARA olduğu hallerde RUBİKPARA, bu ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin tutarı derhal GÖNDEREN’e iade etmek veya borçlandırılan ELEKTRONİK PARA HESABI’nı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.

7. GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI, ÖDEME ARACI’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlem sebebiyle RUBİKPARA’ya yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ÖDEME İŞLEM’lerinden sorumlu tutulamaz.

8. GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI, ÖDEME ARACI’nın hileli kullanması veya işbu Sözleşmenin ÖDEME ARACI ile ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ilgili maddede yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ÖDEME İŞLEMİ’nden doğan zararın tamamından sorumludur.

9. ÖDEME EMRİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla verildiği ÖDEME İŞLEM’lerinde, ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının ÖDEME EMRİ’ni GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ÖDEME İŞLEMİ’nin doğru gerçekleştirilmesinden GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısı sorumlu olur. GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısı ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden GÖNDEREN’e iade eder ve ELEKTRONİK PARA HESABI’nı eski durumuna getirir. ÖDEME EMRİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ÖDEME İŞLEMİ’nde, ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının, ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmemesinden ya da hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ÖDEME İŞLEMİ’nin nedenlerini tespit eder ve sonucunu ALICI’ ya bildirir. RUBİKPARA, ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ilgililerin ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kendi KULLANICI’larına karşı sorumludur.

10. KULLANICI, ilgili ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, ALICI tarafından yetkilendirilmiş veya ALICI aracılığıyla başlatılan ÖDEME İŞLEMİ’nde yetkilendirme sırasında ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ÖDEME İŞLEMİ tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ÖDEME İŞLEMİ tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. RUBİKPARA, KULLANICI’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin onayın doğrudan KULLANICI’ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce KULLANICI’ya bildirimde bulunulması hallerinde, KULLANICI ilgili ÖDEME İŞLEMİ için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde RUBİKPARA, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, KULLANICI’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

11. ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ’nin kullanılabileceği mecralar ile ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, MEVZUAT uyarınca münhasıran RUBİKPARA tarafından belirlenmektedir. RUBİKPARA bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. KULLANICI, bu kapsamda RUBİKPARA’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

12. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla ve yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde RUBİKPARA aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

13. KULLANICI, RUBİKPARA’nın www.rubikpara.com adresli web sitesi üzerinden ve/veya yazılı olarak “Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Bilgilendirme ve Onay / Ret Metni”ni inceleyip, anlayıp, onayladığını kabul etmiş ise, RUBİKPARA tarafından paylaşılmasına rıza göstermiş olduğu kişisel verileri üzerinden, 6563 Sayılı Elektronik

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat kapsamında, RUBIKPARA tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla, telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her tü rlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tü m tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimlerinin yapılmasını, ayrıca tüm bu hususlarda net ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğini kabul etmiş olacaktır. KULLANICI, RUBİKPARA tarafından gönderilen iletilerde, bu hususta belirtilen yö ntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilir.

MADDE 5. Fikri Mülkiyet

İşbu sözleşme ile RUBİKPARA, KULLANICI’ya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devir veya lisans gibi kullandırma hakkı sağlamamaktadır. RUBİKPARA’ya ait ve/veya KULLANICI’nın kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu, unsuru, kullanımı ancak bu kapsamda yazılı ve açık bir mutabakat bulunması halinde mümkün olacak ve bununla sınırlı kalacaktır.

MADDE 6. Mücbir Sebep

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, salgın hastalıklar (pandemi) RUBİKPARA’nın Merkez Bankası faaliyet izninin geçici olarak kaldırılması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

MADDE 7. Sözleşmenin Süresi

Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 8. Sözleşme’nin Feshi

İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi biri fesih iradesini yazılı olarak ihbar etmediği müddetçe devam eder. RUBİKPARA, KULLANICI’nın işbu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir mükellefiyetini zamanında yerinde getirmemesi veya Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, ÖDEME ARACI’nı kullanıma kapatabilir, Sözleşme’yi feshederek borcun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve ÖDEME ARACI’nın iadesini talep edebilir. KULLANICI’lar, RUBİKPARA’nın yapacağı bildirim sonrasında ÖDEME ARACI’nı kullanmayarak RUBİKPARA’ya iade etmekle yükümlüdürler. KULLANICI’lar RUBİKPARA’ya 30(otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda ÖDEME ARACI’nı iade etmek ve tüm borcu fer’ileri ile birlikte ödemek suretiyle Sözleşmeyi istedikleri zaman sona erdirebilirler. RUBİKPARA, işbu Sözleşmeyi KULLANICI’ları bakımından en az 60(altmış) gün öncesinden bildirmek suretiyle feshetme hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşmenin feshini müteakip, RUBİKPARA’nın KULLANICI’ dan alacakları ve varsa gecikme cezası vb. rızaen, bunun mümkün olmaması halinde ise hukuki yollardan tahsil edilir.

MADDE 9. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, ihtilaf halinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 10. Kullanıcı Beyanı

İşbu sözleşmeyi imzalamaya ve yukarıda belirtilen işlemi yapmaya ehil olduğumu, sözleşmeyi okuyup anladığımı bu kapsamda yukarıdaki bilgi ve hükümler çerçevesinde işlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (Rubikpara veya Şirket) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz. Bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nda tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, ilişkili olduğumuz tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri, aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlemekteyiz.

1. Tanımlar

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri (ad, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adres, telefon, Sisteme giriş/çıkış zamanları, bulunulan konum, özgeçmişler, doğum yeri, doğum tarihi, elektronik posta adresi, görüntü kayıtları ve sair benzer tüm veriler),

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gereken her türlü veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini inanç, mezhep, kıyafet, sendika üyeliği, sağlık, biyometrik veriler ve sair benzer tüm veriler),

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen

gerçek veya tüzel kişi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

Veri Sahibi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi,

İrtibat Kişisi: Kurum’la iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi,

Rubik veya Şirket: Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi anlamlarına gelmektedir.

2. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

Veri Sorumlusu: Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi
Adres: Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi Stad Han Blok No:85/5
Şişli/İst.
İrtibat Kişisi: Barış Ceylan

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve İşlenmesi

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, iş birliği içinde ya da ilişkide olduğumuz firma ve kurum çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve sair 3. kişilerin, uhdemizde bulunan kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ilgili birimleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri, elektronik uygulamalar, yazılımlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Şirketimiz tarafından toplanabilecektir, işlenebilecektir.

Bu nedenle, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri aydınlatmak istiyoruz. KVKK’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileriniz;

i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

ii. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

iii. Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

iv. ii. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

v. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek, işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve Tebliğ’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir;

i. Şirketimizin kuruluş amacı olan ve Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin iş birimlerimiz tarafından sürdürülebilmesi,

ii. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, iş birliği içinde ya da ilişkide olduğumuz firma ve kurum çalışanları, ziyaretçilerimiz ve sair 3. kişiler ile iletişim ve ilişkimizin sağlanması,

iii. Çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, Şirket yetkililerimiz ve Şirket yöneticilerimiz ile iletişim ve ilişkilerimizin sağlanması,

iv. Tahsilat ve satın alma faaliyetleri ile muhasebe/mali işler işleyişinin devamının sağlanması,

v. Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

vi. Şirketimizin değerlendirme, şikâyet yönetimi, hukuki uyum, iç denetim, analiz ve sair diğer süreçlerinin yürütülmesi,

vii. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

viii. Şirketimizin lojistik faaliyetlerinin güvenli şekilde yerine getirilmesi,

ix. Şirketimizin kendini yenileme, iyileştirme, büyüme, yatırım çalışmalarının hukuka uygun sürdürülmesi,

x. Şirketimizin iç işleyişindeki finansal süreçlerin gereği gibi yürütülebilmesi,

xi. Şirketimizin iç işleyişindeki insan kaynakları süreçlerinin gereği gibi yürütülebilmesi,

xii. Ofis içindeki çalışma hayatının gereği gibi devam ettirilmesi,

xiii. Şirketimizin Bilgi Teknolojileri kapsamındaki zorunlu ve ihtiyari çalışmalarının devam ettirilmesi,

xiv. Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan özel ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hissedarlarımıza, üst yönetimimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iş bağlantılarımıza, çalışanlarımıza, ifa yardımcılarımıza veya Şirket faaliyet konusu ve amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü şahıslara aktarılabilecektir.

6. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta veya ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Şirket prosedürlerinde ve Şirket politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır.

Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

7.1. KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde,

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, vi. KVKK mevzuatında ve sair mevzuatlarda öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanabilmek için, Veri Sahibi olarak, ilgili Başvuru Formu’nu;

“Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi Stad Han Blok No:85/5 Şişli/İstanbul” adresine, ıslak imzalı olarak, başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile şahsen ya da posta yoluyla veya Noter aracılığıyla,

Formu taratarak, kvkk@rubikpara.com adresine Rubik’e bildirilen ve Rubik nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden elektronik posta aracılığıyla, ulaştırabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

i. Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması,

ii. Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,

iii. Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkinizin belgelendirilmesi, iv. Kimlik ve adres bilgilerinin bulunması,

v. Kimliği tevsik edici belgelerin ekli olması,

gerekmektedir.

7.2. Yaptığınız başvuru, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve Şirket’e ulaşmasından itibaren her halükârda en geç 30 gün içerisinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir.

Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevabı şahsınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde, başvurunuzu netleştirmek amacıyla, tarafınızla iletişime geçilecektir.

7.3. Kişisel veri sahibi olarak, başvurunuzun reddedilmesi, gereğinin yerine getirilmemesi, verilen cevabın tarafınızca yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a başvurabilirsiniz.

8. KVKK’nun 5. maddesinde “Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller” ile KVKK’nun 28. maddesindeki Kanun’un uygulanmasındaki “İstisnalar” düzenlenmiştir.

9. Ticari Elektronik İleti Gönderimi

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni” ve eki olan “Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Bilgilendirme ve Onay / Ret Metni” kapsamında, Rubikpara tarafından paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verileriniz, tarafınıza tanıtımlar yapılması, reklam, temenni ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin arama, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmakta, saklanmakta ve sair şekillerde işlenmektedir. Web Sitemizde yer alan “Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Bilgilendirme ve Onay / Ret Metni”, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

10. Yürürlükte bulunan mevzuat ve işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Aydınlatma Metni 27/02/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve www.rubikpara.com internet sitesinde yayımlanmaktadır. Aydınlatma Metni’nin tamamının veya belirli maddelerinin, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenmesi durumunda yürürlük tarihi de güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.

Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi

Güvenlik Bildigersi

Dikkat Etmeniz Gereken Güvenlik Noktaları

Sayın Kullanıcımız,

Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Rubikpara veya Şirket) olarak, kullanıcılarımızın işlem güvenliklerini sağlamak adına, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, ilgili Yönetmelikler ve Tebliğler ile sair tüm mevzuata uygun şekilde, teknolojinin imkân verdiği, alınabilecek tüm önlemleri alıyoruz. Yeni oluşan veya oluşması muhtemel tehditleri proaktif olarak yakından takip ediyor ve önlemek için gerekli teknolojik, idari ve hukuki güncellemeleri ivedilikle sağlıyoruz. Bunlarla birlikte, sizin de işlemlerinizi bilinçli bir kullanıcı olarak yapmanız ve gerekli kişisel önlemleri almanız, hizmet ve servislerimizden güvenli bir şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır. Dolandırıcılık, virüs atağı, sahtekarlık, yetkisiz işlemler gibi saldırılara maruz kalmamak için dikkat etmeniz gereken bazı temel hususlara ve karşı karşıya kalabileceğiniz risklere dikkatinizi çekmek isteriz;

Rubikpara üzerinden yapmak istediğiniz işlemlerin tamamını, adres çubuğuna https://www.rubikpara.com/ adresini girerek ve çıkan kilit simgesini görerek yaptığınızdan emin olun.
Rubikpara hesaplarınıza erişmek için kullanacağınız şifreyi, doğum tarihi, telefon numarası, ardışık rakamlar (örn. 1234), aynı rakamlar (0000) gibi kolay tahmin edilebilir bilgiler kullanarak oluşturmayın.
Size e-posta yoluyla gönderilen, başka internet sitelerinde ya da sohbet uygulamalarında ve benzeri kanallarda paylaşılan bağlantılara güvenmeyin ve tıklamayın. Bu bağlantılar sizi Rubikpara taklidi olarak yapılan ve şifre bilgilerinizi çalmak için tasarlanmış taklit sitelere yönlendirebilir.
Rubikpara hesabınıza bağlanmak istediğinizde, kayıtlı cep telefonunuza tek kullanımlık bir SMS şifresi gönderilecektir. Bu şifreyi Rubikpara hiçbir zaman sizden telefon, e-posta ve benzeri kanallar üzerinden paylaşmanızı istemez. Lütfen şifrenizi hiç kimseyle paylaşmayın.
Rubikpara, e-posta, telefon, SMS, sohbet uygulamaları, sosyal medya ve benzeri hiçbir kanaldan kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi istemez. Lütfen bu bilgilerinizi, kendisini Rubikpara personeli olarak tanıtan kişiler de dahil olmak üzere kimseyle, hiçbir koşulda paylaşmayın.
Yaptığınız işlemlere dair tutar, alıcı, açıklama, referans numarası gibi bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayın.
Telefonda ve sair mecralarda kendisini polis, avukat, savcı ve benzeri kamu görevlileri olarak tanıtan ve sizden Rubikpara hesabınız üzerinden para göndermenizi, fatura ödemenizi ve benzeri işlemleri yapmanızı isteyen kimselere inanmayın, kamu görevlilerinin sizden hiçbir zaman böyle bir talebi olmayacaktır.
Ödül kazandığınızı söyleyerek komisyon göndermenizi isteyen, taşınır ya da taşınmaz bir varlık için (araba, ev ve benzeri) kaparo isteyen veya çeşitli nedenlerle para isteyen kişilerin dolandırıcı olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun ve tanımadığınız kişilere para gönderirken çok dikkatli olun.
Eğer Rubikpara web sitesine şifrenizle giriş yapmanızdan sonra cep telefonunuza tek kullanımlık SMS şifresi ulaşmazsa, şifre bilgilerinizi çalmaya çalışan bir taklit siteye girmeye çalışıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda lütfen bize acilen info@rubikpara.com e-posta adresinden ulaşın.
Kullanıcı bilgileriniz ile Rubikpara hesaplarınıza giriş yaparken, lütfen etrafınızda giriş yaptığınız ekranı veya klavyeyi gizleyin, izleyen kişilerin olmamasına dikkat edin.
Rubikpara hesabınıza giriş yapmak için kullanacağınız bilgisayar ve tek kullanımlık SMS şifresini alacağınız cep telefonu üzerinden bilgilerinizin virüs ve benzeri yöntemlerle çalınmaması için lütfen gerekli güvenlik önlemlerini alın. Her zaman lisanslı ve güncel işletim sistemi ile programlar kullanın. Anti virüs, anti spyware ve güvenlik duvarı gibi güvenlik uygulamalarını kullanmaya özen gösterin. Bilgilerinizin erişebileceği ortak kullanıma açık bilgisayarlardan veya ortak kullanıma açık, güvenliğinden emin olmadığınız internet ağlarından giriş yapmayın.
Cep telefonunuza gelen tek kullanımlık SMS şifresinin dolandırıcıların eline geçmemesi için telefonunuza sadece güvenli uygulama mağazalarından uygulama indirin, bluetooth ve kızılötesi gibi kanallardan gönderilen kaynağını bilmediğiniz dosyaları kabul etmeyin. Jailbreak veya root işlemi uygulanmış cihazlar üzerinden Rubikpara hesaplarınıza giriş yapmayın.
SIM kartınızın veya telefonunuzun herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması veya SIM kartınızın kopyalandığından şüphelenmeniz durumlarında acilen operatörünüzle iletişime geçerek hattınıza yetkisiz erişimleri engelletin. Böyle bir durumda lütfen bize acilen info@rubikpara.com e-posta adresinden ulaşın ve SIM kartınızın veya telefonunuzun kaybolduğunu bildirin.
Şifrelerinizin herhangi bir şekilde ele geçirildiğinden şüphelendiğiniz durumlarda lütfen vakit kaybetmeden şifrenizi yenileyin veya bizimle info@rubikpara.com e-posta adresinden hesabınıza yetkisiz erişimlerin engellenmesi için iletişime geçin.
Unutmayın ki; hesap bilgilerinizi, kullanıcı bilgilerinizi, şifrenizi ve tek kullanımlık SMS şifresini kimseyle paylaşmamanız ve korumanız gereklidir. Lütfen bilgilerinizi herhangi bir yerde yazılı olarak bulundurmayın ve çanta, cüzdan gibi yerlerde veya başkalarının ulaşabileceği herhangi bir yerde saklamayın. Bu bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasıyla oluşabilecek kayıp ve zararlardan Rubik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. sorumlu değildir.
Rubikpara hizmetlerine ilişkin kesinti ve benzeri duyurular ile genel bilgilendirmelere https://www.rubikpara.com/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Güvenliğiniz için aklınıza takılan tüm sorularınızı ve şikâyet ile önerilerinizi bizlere info@rubikpara.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman iletebilirsiniz.

Elektronik İletişim Onay Formu

RUBİK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ONAY FORMU

Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (Rubikpara) olarak, ilginizi çekebileceğine inandığımız ürün, hizmet ve kampanyalarımızla ilgili elektronik posta, SMS ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla bilgi vermek üzere iletişim izninizi istiyoruz.

Bu “Onay Formu”nun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında, Rubikpara tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kullanım Sözleşmesi’nde de tanımlandığı üzere uygulama üzerinden sunulan ürünlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimlerinin yapılmasını, ayrıca tüm bu hususlarda net ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi, “www.rubikpara.com” adresli Rubikpara web sitesindeki ilgili metinleri de okuduğunuzu, kabul etmektesiniz. Rubikpara tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.

İşbu “Onay Formu”, Rubikpara Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Web sitemizden “Ticari Elektronik İleti Bilgilendirme ve Onay / Ret Metni” ve “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ ne” ulaşabilirsiniz.

RUBİK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu İnternet Sitesi Çerez Politikası (“Çerez Politikası”), Veri Sorumlusu sıfatıyla Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Rubikpara) ait https://www.rubikpara.com internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi üzerinden otomatik olarak işlenecek kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi olarak sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. İşbu metinde sitemizdeki çerezlerin kullanımına ilişkin açıklamalar ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

İnternet sitesindeki çerezler yoluyla Rubikpara tarafından işlenen kişisel verileriniz, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir. İşleme ve aktarıma ilişkin detaylı bilgilendirmeyi aşağıdaki aşağıda bulabilirsiniz.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiğiniz sırada tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar.

Kullanılan Çerezler Nelerdir?

İnternet sitesi içerisinde kullanılan çerezleri soldaki sekmeden görebilirsiniz.

Gerekli Çerezler

Ziyaretçilere www.rubikpara.com gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse www.rubikpara.com ‘un çeşitli bölümleri kullanılamaz.

Performans Çerezleri

Rubikpara web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin www.rubikpara.com’u nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu türe bir örnek WebAnalytics çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez.

Fonksiyonellik Çerezleri

Rubikpara ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak www.rubikpara.com, her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir; Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda;

•www.rubikpara.com ‘un bazı bölümleri kullanılamayabilir,

•www.rubikpara.com ‘un sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir,

•www.rubikpara.com ‘un tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Hedef veya Reklam Çerezleri

Bu tür çerezler, Rubikpara’nın bilgisi doğrultusunda genellikle www.rubikpara.com ‘un reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

• İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek • Gösterilen reklam sayısını sınırlamak

• Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek

• Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Bu bilgileri soldaki sekmede bulabilirsiniz.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetilebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Internet Explorer

Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine tıklayın.

“Araçlar” düğmesine ve “İnternet seçenekleri”ne tıklayın.

“Gizlilik” sekmesine tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için “Ayarlar”ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve “Tamam” düğmesine tıklayın. https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies

Google Chrome

Bilgisayarınızda Chrome’u açın.

Sağ üstte “Diğer Ayarlar”ı tıklayın.

Altta “Gelişmiş”i tıklayın.

“Gizlilik ve güvenlik”in altında “İçerik Ayarları”nı tıklayın.

“Çerezler”i tıklayın.

“Tüm çerezler ve site verileri”nin altında “Web Sitesi”nin adını arayın.

Sitenin sağındaki “Kaldır” simgesini tıklayın

https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=tr&answer=95647

Mozilla Firefox

Firefox “Menü” düğmesine tıklayın ve “Seçenekler”i seçin.

“Gizlilik ve Güvenlik” panelini seçin ve “Geçmiş” bölümüne gidin.

Firefox ayarını “geçmiş için özel ayarları kullansın” olarak değiştirin.

“Çerezleri göster” düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.

“Arama” alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.

Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip “Seçilenleri sil” düğmesine tıklayın.

“Kapat” düğmesine tıklayarak “Çerezler” penceresini kapatın. Sonra da “about:preferences” sayfasını kapatın

http://support.mozilla.com/tr-TR/kb/Cookies

Safari

Safari > “Tercihler”i seçin.

“Gizlilik” öğesini tıklayın.

“Web Sitesi Verileri”ni tıklayın.

Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra “Sil” veya “Tümünü Sil”e tıklayın.

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Opera

Opera >”Tercihler”i seçin.

“Gizlilik öğesi”ni tıklayın.

“Web Sitesi Verileri”ni tıklayın.

Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra ”Sil” veya “Tümünü Sil”e tıklayın.

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptirler:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Listede yer alan hususlara ilişkin tüm taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak Rubikpara’ya iletebilirsiniz.

Bu metin, 27/02/2023 tarihinde güncellenmiş olup, beyanın Rubikpara tarafından kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, internet sitesi aracılığı ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası, Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Rubikpara”) bünyesindeki verilerin, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlayacak önlemlere ilişkin geliştirme ve düzenli olarak güncelleme çalışmalarını gözetim altında tutmayı amaçlar.

Bilgi, işle ilgili diğer önemli varlıklar gibi bir kuruluşun faaliyetleri açısından gerekli olan ve bunun neticesinde de uygun bir şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliğinin amacı; bilgiye yetkisiz erişimin engellenmesi (Gizlilik), bilginin ve bilgi varlıklarının tam ve eksiksiz olması, doğru olması ve uygunsuz biçimde değiştirilmemesi (Bütünlük) ve yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları veriye ihtiyaç duydukları zaman erişebilmesinin (Erişilebilirlik) sağlanmasıdır.

Gizlilik Politikası, Rubikpara nezdinde ve Rubikpara’nın tüm hizmet sağlayıcılarına uygulanır.

Alan adı www.rubikpara.com olan web sitesinin (“Web Sitesi”) tüm hakları Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi’ne aittir.

Rubikpara, Web Sitesi üzerinden, Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcıları, giriş yapıp üye olan üyeleri ve iş ortakları tarafından, kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri ve sair bilgileri “Gizli Bilgi” olarak değerlendirecek, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Bu durumlar;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vs. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi, olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın, bu gibi durumlar olarak tanımlanabilir.

Rubikpara, Gizli Bilgileri, bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Rubikpara’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Gizli Bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Rubikpara’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Rubikpara, Kullanıcılara ve Kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Rubikpara, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Rubikpara’nın değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri, Web Sitesi’nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu Gizlilik Politikası, Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Rubikpara”) bünyesindeki verilerin, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlayacak önlemlere ilişkin geliştirme ve düzenli olarak güncelleme çalışmalarını gözetim altında tutmayı amaçlar.

Bilgi, işle ilgili diğer önemli varlıklar gibi bir kuruluşun faaliyetleri açısından gerekli olan ve bunun neticesinde de uygun bir şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliğinin amacı; bilgiye yetkisiz erişimin engellenmesi (Gizlilik), bilginin ve bilgi varlıklarının tam ve eksiksiz olması, doğru olması ve uygunsuz biçimde değiştirilmemesi (Bütünlük) ve yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları veriye ihtiyaç duydukları zaman erişebilmesinin (Erişilebilirlik) sağlanmasıdır.

Gizlilik Politikası, Rubikpara nezdinde ve Rubikpara’nın tüm hizmet sağlayıcılarına uygulanır.

Alan adı www.rubikpara.com olan web sitesinin (“Web Sitesi”) tüm hakları Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi’ne aittir.

Rubikpara, Web Sitesi üzerinden, Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcıları, giriş yapıp üye olan üyeleri ve iş ortakları tarafından, kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri ve sair bilgileri “Gizli Bilgi” olarak değerlendirecek, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Bu durumlar;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vs. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi, olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın, bu gibi durumlar olarak tanımlanabilir.

Rubikpara, Gizli Bilgileri, bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Rubikpara’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Gizli Bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Rubikpara’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Rubikpara, Kullanıcılara ve Kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Rubikpara, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Rubikpara’nın değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri, Web Sitesi’nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Avantajlı komisyon oranlarıyla anında ödeme almaya başlayın.

Rubikpara Dijital Cüzdan uygulaması üzerinden banka hesabınıza para gönderme, 7/24 ücretsiz para transferi, fatura ödemesi, oyun&dijital kod harcamaları yapabilir, cashback fırsatlarını yakalayabilirsiniz.